V の半導体用語

Voronkov

英語表記:Voronkov

Vth

英語表記:threshold voltage

Vt差リファレンス

英語表記:reference voltage source based on Vt difference

Vシリーズモデル

英語表記:Vseries MODEM